Hội thảo tổng kết dự án hợp tác quốc tế tháng 12/2014