Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong đo đạc bản đồ