Hội nghị khoa học, công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội nghị khoa học, công nghệ toàn quốc ngành đo đạc và bản đồ. Hội nghị này tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, viễn thám trên toàn quốc và các ngành có liên quan trao đổi, báo cáo thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ toàn quốc trong giai đoạn vừa qua.