Kết luận thanh tra dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

08:47:00  18/01/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2315/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra số 296/KL-BTNMT.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2315/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra số 296/KL-BTNMT. Kết quả thanh tra cho thấy:

1. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

1.1. Về lĩnh vực đất đai

a) Kết quả:

- Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định cho phép Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đầu tư Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải không vi phạm ranh giới di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2013.  

- Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort do Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư với quy mô diện tích đất để thực hiện Dự án là 47.398,6 m2 đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cát Hải được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018, khu vực bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 của Dự án thuộc chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ quy hoạch đến năm 2020. Do vậy, việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê 20.980,4 m2 đất tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải để thực hiện Dự án là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. Thời hạn cho thuê đất của Dự án 62 năm là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 (do Dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được ưu đãi đầu tư).

b) Tồn tại:

- Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể mà chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên Dự án “Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort” là không đúng quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

- Việc ký hợp đồng thuê đất: Trong tổng diện tích 20.980,4 m2 đất có 14.136 m2 đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ký hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, diện tích còn lại 6.844,4 m2 đã bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ký hợp đồng thuê đất là chưa đúng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

1.2. Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải do Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư là đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 4, Điều 23 và Khoản 1 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và trình tự, thủ tục quy định tại Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

1.3. Về lĩnh vực biển và hải đảo

Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (có bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2) năm 2018 là thực hiện đúng quy định tại Khoản 4, Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo năm 2015.

2. Đối với Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo

2.1. Về lĩnh vực đất đai

a) Kết quả:

- Công ty đã quản lý, sử dụng 47.398,6 m2 đất (gồm 20.980,4 m2 đất được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và trả tiền thuê đất hàng năm; 26.418,2 m2 đất được giao quản lý để xây dựng các công trình công cộng, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao về cho địa phương bảo dưỡng) để thực hiện Dự án đúng mục đích, ranh giới (không sử dụng đất ra ngoài phạm vi Dự án).

- Đối với diện tích 14.136 m2 đất (nằm trong 20.980,4 m2 mà Công ty được thuê để thực hiện Dự án) được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Công ty đã nộp đủ số tiền thuê đất là 60.520.004.448 đồng vào ngân sách nhà nước (chưa trừ số tiền mà Công ty được miễn, giảm).

b) Tồn tại: Đối với diện tích 6.844,4 m2 được thuê trả tiền hàng năm, Công ty đã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

a) Kết quả:

- Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017.

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định; đã thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

b) Tồn tại: Để tạm thời đá tận thu trong quá trình san gạt tạo mặt bằng vào khu vực bãi tắm Cát Cò 2 không đúng nơi quy định (hiện Công ty đã khắc phục xong); thực hiện không đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ (quan trắc không đúng tần suất đối với nước thải).

2.3. Về lĩnh vực biển và hải đảo

Công ty không xây dựng các công trình của Dự án lấn ra biển.

2.4. Về lĩnh vực khoáng sản

Công ty không khai thác khoáng sản trong phạm vi Dự án. Trong quá trình san gạt mặt bằng, Công ty tận thu đá làm vật liệu xây dựng thông thường để sử dụng và đã báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 109/FGR-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 là đúng quy định tại Khoản 2, Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010.

Từ kết luận thanh tra nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị như sau:

  1. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê 6.844,4 m2 đất và điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định nêu trên.

2. Đối với Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo

- Có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích 6.844,4 m2 đất theo quy định.

- Thực hiện đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quan trắc nước thải thiếu tần suất như đã nêu trên.