Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật của Công ty TNHH Tân Đạt

09:46:00  09/08/2018

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-ĐCKS ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 21, 22 tháng 5 và 14 tháng 6 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Tân Đạt.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Đoàn thanh tra, ngày 25/7/2018, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành kết luận thanh tra số 1976/KL-TTr.

Công ty TNHH Tân Đạt chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm các nội dung: cắm mốc các điếm khép góc khu vực được phép khai thác; thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; lập, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; bổ nhiệm và thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; ký họp đồng thuê đất.

Tuy nhiên công ty còn những tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản sau:

a) Chưa lắp đặt trạm cân (đã lắp đặt camera) tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

b) Thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) có giá trị vượt quá quy định tại thiết kế mỏ đã phê duyệt.

c) Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

d) Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sổ 12/QĐ-XPVPHC ngày 06 tháng 7 năm 2018 đối với Công ty TNHH Tân Đạt về hành vi: Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

Không xử phạt đối với hành vi: Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Công ty đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan.