Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn đối với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14:49:00  02/11/2018

kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn đối với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tài kết luận thanh tra ở đây