Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

17:20:00  10/04/2017

Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch và ban hành Kết luận thanh tra số 1661/KLTTr-BTNMT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo công tác quản lý TN&MT

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã ban hành kịp thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Thành phố, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đi trên địa bàn Thành phố.

Công tác lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bước đầu được quan tâm thực hiện theo quy định của pháp luật; đã hoàn thành công tác lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Thành phố và cả 24 quận (huyện), được điều chỉnh bổ sung kịp thời theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố cơ bản tuân thủ theo trinh tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố theo mô hình một cấp được kiện toàn thống nhất từ Thành phố đến 24 quận, huyện; tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động được đổi mới theo hướng chuyên môn hóa; việc giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, đăng ký các loại biến động được cải tiến rõ rệt, rút ngắn thời gian theo cơ chế “một cửa liên thông”, gỉảm được phiền hà về thủ tục hành chính, thời gian đi lại của người dân; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và công tác quản lý góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường và quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ đã đi vào nề nếp và từng bước được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đă được Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở ngành chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Vẫn còn những tồn tại, hạn chế

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, còn một số văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền chưa ban hành kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; công tác lập, tổ chức triển khai và giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng quy hoạch sử dụng đất chưa đáp ứng tầm xa trong dự báo; một số chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đạt thấp; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố còn nhiều tồn tại về trình tự thủ tục hành chính; cơ sở dữ liệu đất đai của Thành phố và của các quận (huyện) chưa được xây dựng đầy đủ; việc cập nhật thông tin biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính còn chưa được đồng bộ, thường xuyên; công tác lập, thẩm định, phê duyệt, cấp giấy phép sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường còn một số tồn tại về trình tự thủ tục hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường còn ít về số lượng và hiệu quả xử lý vi phạm hành chính chưa cao…

Đối với các tổ chức, việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của một số tổ chức chưa tốt, còn nhiều vi phạm trong sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của 33 tổ chức (hoạt động sản xuất kinh doanh có sử dụng đất) cho thấy còn 24 tổ chức có tồn tại, vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, trong đó, chủ yếu là tổ chức thực hiện Dự án chậm tiến độ 24 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc so với quy định trong Giấy phép đẩu tư được duyệt (17/33 tổ chức); được giao đất, có thu tiền sử dụng đất, nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định (05/33 tổ chức)…

Với lĩnh vực đo đạc và bản đồ, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố đã thực hiện việc quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định, nhưng chất lượng tài liệu kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm còn nhiều hạn chế như việc thể hiện các nội dung kiểm tra, ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra.

Trong lĩnh vực môi trường, qua thanh tra 38 tổ chức cho thấy có 31/38 tổ chức có tồn tại, vi phạm như: không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường theo quy định; không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường về việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định;…

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, qua thanh tra 38 tổ chức sử dụng nước, có 15/38 tổ chức còn tồn tại, vi phạm như xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định; không có thiết bị quan trắc lưu lượng nước thải khi xả thải vào nguồn nước theo quy định; không có báo cáo về lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định; không có sổ nhật ký vận hành nhà máy xử lý nước thải; không xây dựng hệ thống xử nước thải theo quy định;  không xây dựng hệ thống thu tách riêng nước mưa, nước thải;…