Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Nam Định

15:20:00  29/03/2017

Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh Nam Định theo kế hoạch và ban hành Kết luận thanh tra số 3926/KL-BTNMT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Tỉnh Nam Định: quan tâm chỉ đạo công tác quản lý TN&MT

Trong những năm qua, UBND tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đo đạc và bản đồ, bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước theo đúng thẩm quyền; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời là tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch khoáng sản, khoanh định các vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và qui hoạch bảo vệ môi trường, tài nguyên nước được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thống kê, cấp sổ chủ nguồn thải nguy hại; việc cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản; việc cấp phép khai thác tài nguyên nước; thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động đo đạc bản đô, công tác quản lý dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và việc thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án đo đạc bản đồ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

 

Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế

Tuy công tác quản lý nhà nước về TN&MT đã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhưng vẫn còn một số tồn tại như các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý về lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ và tài nguyên nước chưa được ban hành đầy đủ theo thẩm quyền; công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động đo đạc và bản đồ chưa được thực hiện; đầu tư kinh phí cho lĩnh vực đo đạc và bản đồ và lập hồ sơ địa chính thấp; công tác cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật; một số trường hợp áp dụng các quy định của pháp luật về đất đai trong việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân không đúng với quy định của pháp luật đất đai…

Đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ có những tồn tại như: không đăng ký biến động trong quá trình sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; hoạt động đo đạc bản đồ không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường có những tồn tại như: không thực hiện và thực hiện không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường; không bố trí khu vực lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại, thu gom, phân biệt, phân loại chất thải nguy hại theo quy định; không thực hiện báo cáo định kỳ quản lý chất thải nguy hại; chưa có biện pháp thu gom, phân biệt, phân loại chất thải rắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; không xây dựng công trình xử lý nước tải theo quy định.

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản có những tồn tại như: chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản; chưa có thiết kế khai thác mỏ; không thực hiện việc quan trắc, đúng tần suất; bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ không đúng quy định; chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; không có thiết kế cơ sở mỏ; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác mỏ.

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước có những tồn tại như: khai thác tài nguyên nước mặt vượt lưu lượng tối đa trong giấy phép; không lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng khai thác nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép; xả nước thải vào nguồn nước vượt lưu lượng tối đa và không đúng vị trí trong giấy phép; không thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực giếng khoan; không lập báo cáo định kỳ tình hình xả nước thải vào nguồn nước hoặc lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước nhưng nội dung không đầy đủ theo quy định.