Công khai tồn tại trong thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu tại 4 xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

08:41:00  01/08/2016

Xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình; xã Đĩnh Lập, huyện Đình Lập; xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn; xã Xuân Mai, huyện Văn Quan là 04 xã còn tồn tại trong thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu. Theo Kết luận thanh tra số 379/KL-BTNMT ngày 04/02/2016 của Bộ TN&MT về về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các tồn tại chủ yếu liên quan tới Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu chưa được hoàn thiện; Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình cấp chủ đầu tư không được đóng thành quyển để lưu trữ theo quy định.