Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng

18:24:00  22/09/2019

Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 655 thông tin phản ánh về tài nguyên và môi trường; các đơn vị thuộc Bộ đã hướng dẫn trực tiếp và xử lý 244 đơn; chuyển địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền 411 đơn; đến nay đã có 204 vụ việc được địa phương xử lý và có văn bản báo cáo.

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (sau đây viết tắt là Chỉ thị), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị đến tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ; giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị tại đơn vị được giao quản lý. Các nội dung đề ra trong Chỉ thị đã được các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thức hiện.

Duy trì thực hiện trực đường dây nóng để tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

Thông tin đường dây nóng, hộp thư điện tử công khai gồm:

Thanh tra Bộ:

 - Số điện thoại đường dây nóng: 043.7741918

- Địa chỉ hộp thư điện tử: thanhtrabtnmt@monre.gov.vn

Tổng cục Môi trường:

- Số điện thoại đường dây nóng: 086.900.0660

- Địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynong@vea.gov.vn

Tổng cục Quản lý đất đai:

- Số điện thoại đường dây nóng: 024.3795.7889

- Địa chỉ hộp thư điện tử: cucksqlsdd@gmail.com

Bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công phối hợp của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Cụ thể đã bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng về tiêu cực trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viếm thám.

Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Tổng cục Quản lý đất đai xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Tổng cục Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường từ các tổ chức, cá nhân; tổ chức triển khai xử lý vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương (gồm các vụ việc gây ô nhiễm môi trường có tính chất liên vùng, liên tỉnh hoặc liên quan đến các Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc văn bản tương đương) của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của các Bộ có chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường); tổ chức phản hồi thông tin sau khi có kết quả xác minh, xử lý.

Định kỳ báo cáo hàng tuần, tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu tổng hợp tình hình, báo cáo với Lãnh đạo Bộ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua đường dây nóng.

Văn phòng Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm bắt được việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường và Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức thông tin và tuyên truyền về việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng tại các cuộc họp báo định kỳ, đột xuất của Bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Kết quả hoạt động

Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 655 thông tin phản ánh về tài nguyên và môi trường; các đơn vị thuộc Bộ đã hướng dẫn trực tiếp và xử lý 244 đơn;  chuyển địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền 411 đơn; đến nay đã có 204 vụ việc được địa phương xử lý và có văn bản báo cáo.

Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp cho thấy còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó còn nhiều thông tin phản ánh chưa đúng, không có địa chỉ rõ ràng nên việc xử lý các thông tin này gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc bố trí biên chế thực hiện nhiệm vụ này cũng cần phải được quan tâm, bảo đảm trực thường xuyên, liên tục để tiếp nhận đầy đủ các thông tin phản ánh khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà do người dân và doanh nghiệp phản ánh, cung cấp.