Công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại tỉnh Ninh Thuận

18:30:00  26/11/2020

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về công khai nội dung chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm pháp luật đất đai theo quy định; ngày 26/11/2020, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản số 4375/STNMT-TTr về việc công bố công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

 

Theo đó có 4 trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

1.Công ty Cổ phần Yến Việt; có dự án đầu tư là Nhà máy chế biến Yến Sào Phan Rang tại Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; vi phạm pháp luật về đất đai do chậm tiến độ sử dụng đất (94 tháng) so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư;

2. Công ty Cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ có dự án đầu tư là Nhà kho và văn phòng làm việc chi nhánh Công ty CP thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ tại khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; vi phạm pháp luật về đất đai do chậm tiến độ sử dụng đất (51 tháng) so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư;

3. Công ty CP In và Bao bì Tân Định có dự án đầu tư là Nhà máy sản xuất bao bì Tân Định tại khu công nghiệp Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố  Phan Rang - Tháp Chàm; vi phạm pháp luật về đất đai do chậm tiến độ sử dụng đất (74 tháng) so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư

4. Công ty TNHH Phát triển Du lịch Minh Thành có dự án đầu tư là Khu du lịch sinh thái Bãi Thùng; xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; vi phạm pháp luật về đất đai do chậm tiến độ sử dụng đất (24 tháng) so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

 

Chi tiết nội dung Văn bản xem tại đây:  2020. DS Vi phạm Ninh Thuận (Lần 2).doc