Công khai vi phạm của 07 dự án được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

13:28:00  01/08/2016

Theo Kết luận thanh tra số 379/KL-BTNMT ngày 04/02/2016 của Bộ TN&MT về về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có 07 dự án vi phạm trong giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.