Công khai vi phạm trong hoạt động bảo vệ môi trường của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

09:44:00  29/02/2016

Theo Kết luận thanh tra số 379 /KLTTr-BTNMT ngày 04/2/2016 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cho thấy, còn tồn tại vi phạm trong hoạt động bảo vệ môi trường của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Công ty chè Thái Bình, Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ, Công ty Cổ phần Toàn Phát, Công ty Cổ phần thiết bị và Môi trường PT không thực hiện giám sát môi trường định kỳ. Riêng 02 công ty Cổ phần Toàn Phát và Cổ phần thiết bị và Môi trường PT còn chưa có xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Na Dương chưa có xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; thiếu giám sát môi trường định kỳ của hệ thống xử lý nước thải mỏ than theo Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-BTNMT, đồng thời Công ty còn chưa có Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ 6 tháng /1 lần theo quy định.Kho chứa, lưu giữu chất thải nguy hại chưa đạt yêu cầu.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn (Bệnh viện Lao và bệnh Phổi) chưa có xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; không thực hiện giám sát môi trường định kỳ hàng năm; không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

CTTĐT