Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

11:03:00  30/01/2019

Thông báo Kết luận số 09/TB-TCQLĐĐ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Toàn văn Kết luận số 09/TB-TCQLĐĐ

 

Toàn văn Kết luận số 09/TB-TCQLĐĐ