Công khai kết quả kiểm tra hồ sơ các tổ chức khai thác khoáng sản tại Tuyên Quang

15:25:00  01/08/2016

Theo Kết luận số 925/KL-BTNMT về việc chấp hành pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày 22/03/2016, kết quả kiểm tra hồ sơ các tổ chức khai thác khoáng sản tại Tuyên Quang cụ thể như sau: