Công khai vi phạm 08 tổ chức được Bộ cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa

10:24:00  05/10/2016

Theo Kết luận số 3649/KL-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra 08 tổ chức được Bộ cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và phát hiện một số tồn tại, vi phạm trong hoạt động của các tổ chức.

 

 

Công ty Khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hóa (Số 319/QĐ-ĐCKS ngày 25/2/1997, cromit xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa): công ty đang tạm dừng hoạt động khai thác; năm 2014, không lập và nộp báo cáo thống kê, kiểm kê hoạt động khai thác khoáng sản; chưa có giấy xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; chưa lập đề án cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa có giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định; chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

 

Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV (Số 1247/GP-BTNMT ngày 28/6/2011, quặng cromit xã Cổ Định, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa): từ tháng 02/2013 đến nay công ty tạm dừng hoạt động khai thác do giấy phép khai thác mỏ hết hạn. Công ty đang làm thủ tục cấp lại giấy phép.

 

Công ty Cổ phần Khoáng sản xây dựng phụ gia Xi măng Thanh Hóa (Số 378/GP-BTNMT ngày 27/3/2013, quặng barit tại khu vực Ba Tre, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa): không đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; không lập Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác (đã khắc phục); chưa lập và phê duyệt thiết kế mỏ (đã khắc phục); chưa làm thủ tục thuê đất.

 

Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh (Số 2062/GP-BTNMT ngày 29/11/2012, đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và số 2060/GP-BTNMT ngày 29/11/2012, khai thác đá sét làm nguyên liệu xi măng): không lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng năm 2013 và năm 2014 (đã khắc phục trong tháng 12/2015); không thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ (đã khắc phục); sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; không lập, phê duyệt kế hoạch quản lý môi trường theo quy định; không niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc tham vấn cộng đồng để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát của 02 dự án đầu tư khai thác đá vôi và đá sét; chưa thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường cho mỏ 02 khu vực mỏ đá vôi và đá sét; năm 2014, thực hiện giám sát môi trường định kỳ không đúng tần suất quy định đối với 02 khu vực mỏ đá vôi và đá sét; kho chất thải nguy hại không có biển báo theo đúng quy định, chất thải nguy hại chưa được dán nhãn định loại.

 

Công ty Xi măng Nghi Sơn (Số 1304/ QĐ-ĐCKS ngày 01/07/1998, mỏ đá sét Trường Lâm, xã Trường Lâm, xã Tân Trường và số 3603/QĐ-ĐCKS ngày 28/12/2000, mỏ cát xã Quỳnh Lộc, xã Trường Lâm huyện Tĩnh Gia-Thanh Hóa): khai thác vượt công suất được cấp tại Giấy phép số 1304/QĐ/ĐCKS cho phép khai thác đá sét với công suất 327.000 tấn/năm nhưng thực tế năm 2014 công ty khai thác 649.141 tấn/năm vượt 322.141 tấn (vượt 98,51%); khai thác vượt công suất được cấp tại Giấy phép số 3603/QĐ/ĐCKS cho phép khai thác cát silic với công suất 203.000 tấn/năm nhưng thực tế năm 2014 công ty khai thác 273.500 tấn/năm vượt 70.500 tấn (vượt 34,72%).

 

Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Số 133-đv-đs-93 ngày 06/4/1993, đá vôi phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và số 133-đv-đs-93 ngày 06/4/1993, đất sét phường Ba Đình và Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Khai thác không đúng với thiết kế khai thác được phê duyệt, hiện tại các moong có rất nhiều đá treo, nguy hiểm đến người và máy móc tham gia hoạt động khai thác; khai thác vượt công suất của công ty tại Giấy phép số 133-đv-đs-93 cho phép khai thác đá sét với công suất 400.000 tấn/năm nhưng thực tế năm 2014 công ty khai thác 841.280 tấn/năm vượt 441.280 tấn (vượt 110,32 %); khai thác vượt công suất của công ty tại Giấy phép số 133-đv-đs-93 ngày 06/4/1993 cho phép khai thác đá vôi với công suất 1.600.000 tấn/năm nhưng thực tế năm 2014 Công ty khai thác 4.007.653 tấn/năm vượt 2.407.653 tấn (vượt 150,48%); chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường năm 2015.

 

Tổng Công ty Xây dng và Luyện Kim Thanh Hóa (Số 2065/GP-BTNMT ngày 24/10/2013, mỏ sắt tại khu làng Sảng - làng Mơ, xã Minh n, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa): Bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ tại Quyết định số 50/QĐ-TGĐ ngày 16/8/2014 không đúng quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 62 của Luật Khoáng sản năm 2010 và Điểm d Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ; không lập và nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP; không lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 32 Nghị định sổ 142/2013/NĐ-CP; chưa lập và phê duyệt thiết kế mỏ; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Thanh (1601/GP-BTNMT ngày 26/9/2012, thăm dò đá dăm kết núi lửa làm đá ốp lát, xã Hà Thanh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá): chưa lập báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản năm 2013 và năm 2014.

CTTĐT