Công khai vi phạm của 11 tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

16:21:00  04/04/2017

Theo Kết luận thanh tra số 1318/KL-BTNMT ngày 24/3/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định, Bộ TN&MT công khai vi phạm của 11 tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

1/ Công ty Cổ phần Liên Minh (khai thác cát theo Giấy phép số 113/GP-KTKS ngày 31/01/2007) còn một số tồn tại như: chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; không có thiết kế mỏ; chưa bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ; chưa thực hiện việc giám sát, quan trắc đúng tần suất quy định; chưa lập dự án cải tạo phục hồi môi trường; chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

 

2/ Công ty CP VLXD Châu Thành (khai thác sét gạch ngói theo Giấy phép số 397/QĐ-STNMT ngày 07/7/2011) còn một số tồn tại như: chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; không có thiết kế khai thác mỏ; bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không đúng quy định; chưa lập dự án cải tạo phục hồi môi trường; chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

 

3/ Công ty CP VLXD Việt Hùng (khai thác sét gạch ngói theo Giấy phép số 1431/QĐ-STNMT ngày 06/11/2007 còn một số tồn tại như: chưa lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường; chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; chưa lập thiết kế khai thác mỏ; không bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ.

 

4/ Công ty CP TM Đức Lâm (khai thác sét gạch ngói theo Giấy phép số 1712/GP-KTKS ngày 28/12/2006) còn một số tồn tại như: chưa lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường; chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; chưa lập thiết kế khai thác mỏ; không bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ; không lập thiết kế cơ sở theo quy định; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác.

 

5/ Công ty CP SX VLXD Tân Xuân (khai thác khoáng sản theo Giấy phép 1306/QĐ-STNMT ngày 28/8/2008) còn một số tồn tại như: chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; chưa lập thiết kế khai thác mỏ; không bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ; không lập thiết kế khai thác mỏ theo quy định; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác.

 

6/ Công ty Cổ phần SX VLXD Đình Văn (khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 1477/QĐ-STNMT ngày 04/9/2008) còn một số tồn tại như: chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; chưa lập thiết kế khai thác mỏ; không lập thiết kế Khai thác mỏ theo quy định; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác.

 

7/ Công ty CP XD Minh Tiến (khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 659/QĐ-STNMT ngày 22/5/2009) còn một số tồn tại như: chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; không lập thiết kế khai thác mỏ theo quy định; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác; không bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đúng qui định; chưa nộp tiền cấp quyền khai mỏ theo thông báo.

 

8/ Công ty CP Gạch Nam An (khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 1722/QĐ-STNMT ngày 07/12/2010) còn một số tồn tại như: chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; không lập thiết kế khai thác mỏ theo quy định; bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ chưa đúng qui định; chưa nộp tiền cấp quyền khai thác mỏ.

 

9/ Công ty CP Thủy sản Xuân Thủy (khai thác cát nuôi ngao theo Giấy phép số 2174/QĐ-STNMT ngày 27/11/2013) còn một số tồn tại như: chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; không lập thiết kế khai thác mỏ theo quy định; chưa nạp tiền cấp quyền khai mỏ; chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường; chưa thuê mặt nước để khai thác khoáng sản;

 

10/ Công ty cổ phần CNTM Giao Thủy (khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 23/QĐ-STNMT ngày 08/01/2009) còn một số tồn tại như: chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; chưa lập đề án cải tạo phục hồi môi trường; không lập thiết kế khai thác mỏ theo quy định; không bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đúng qui định.

 

11/ Công ty cổ phần SX VL&XL Hải Hậu (khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 239/QĐ-STNMT ngày 11/02/2010) còn một số tồn tại như: chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. chưa lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ; không lập thiết kế khai thác mỏ theo quy định; chưa ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.