Công khai vi phạm của 16 đơn vị hoạt động về khoáng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14:21:00  01/08/2016

Theo Kết luận thanh tra số 379/KL-BTNMT ngày 04/02/2016 của Bộ TN&MT về về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có 16 đơn vị vi phạm về hoạt động về khoáng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.