Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long

11:41:00  28/07/2018

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-ĐCKS ngày 03/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 23 và 24/5/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực Núi Hang Cá, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/6/2018 của Đoàn thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành Kết luận thanh tra số 1978/KL-TTr như sau:

 

 

Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 2802207475 đăng ký lần đầu ngày 29/10/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp trong đó có ngành nghề khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

 

Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối để sản xuất đá ổp lát tại khu vực Núi Hang Cá, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 371/GP-UBND ngày 22/9/2015 (trữ lượng khai thác 725.000 m3, trong đó: đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường là 666.493 m3; đá khối tận thu sản xuất đá ốp lát là 58.507 m3, diện tích khu vực khai thác là 15.000 m2, mức sâu khai thác: +30 m, công suất khai thác 25.000 mVnăm, thời hạn khai thác 30 năm). Sản lượng khai thác năm 2016: 3.250 m3; năm 2017: 4.500 m3; 04 tháng đầu năm 2018: 3.250 m3 (năm 2015: chưa tiến hành khai thác).

 

Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm các nội dung: cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; lập, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương; bổ nhiệm và thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; ký họp đồng thuê đất.

 

Tuy nhiên công ty vẫn còn những tồn tại, vi phạm như sau: Chưa lắp đặt trạm cân (đã lắp đặt camera) giám sát tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan; Thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) thực hiện chưa đúng thiết kế mỏ đã phê duyệt; Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản; Không lập Kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 551/QĐ-XPVPHC ngày 30 tháng 5 năm 2018 đối với Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long về hành vi: Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thế hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

Không xử phạt đối với hành vi: Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Công ty đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan.

 

Để khắc phục những tồn tại trên trong thời gian tới, Tổng cục yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long thực hiện một số nội dung sau:

a) Lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

b) Đảm bảo thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) thực hiện đúng thiết kế mỏ được phê duyệt.

c) Lập bản đồ hiện trạng mỏ đầy đủ thông tin, số liệu theo quy định và đúng với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

d) Lập Kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Sau 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận này, Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên, gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban ngành quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long đối với các yêu cầu nêu trên. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.