Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật của Công ty TNHH SXTM Hưng Tùng

10:16:00  09/08/2018

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-ĐCKS ngày 03/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 17 đến ngày 18/5/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực Núi Hang Cá, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH SXTM Hưng Tùng. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/6/2018 của Đoàn thanh tra, ngày 25/7/2018 Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Kết luận số 1977/KL-TTr.

 

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Tùng chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm các nội dung: cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; lập, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; bổ nhiệm và thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; ký hợp đồng thuê đất.

 

Tuy nhiên Công ty vẫn còn những tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản như: Chưa lắp đặt trạm cân (đã lắp đặt camera) tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) có giá trị vượt quá quy định tại thiết kế mỏ đã phê duyệt; Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản; Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường gửi cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 594/QĐ-XPVPHC ngày 12/6/2018 đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Tùng về hành vi: Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

Không xử phạt đối với hành vi: Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Công ty đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyến khoáng sản ra khỏi mỏ đế theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan.

 

Để khắc phục những tồn tại trong thời gian tới, Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Tùng: Lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Đảm bảo thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) thực hiện đúng thiết kế mỏ được phê duyệt; Lập bản đồ hiện trạng mỏ đầy đủ thông tin, số liệu theo quy định và đúng với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản; Lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi gửi cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

Sau 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận này, Công ty TNHH Thương mại Hưng Tùng có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các vi phạm nêu trên, gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Tùng đối với các yêu cầu nêu trên. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.