Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật của Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình

12:00:00  30/07/2018

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-ĐCKS ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 31/5 và 01/6/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực núi Hang Cá, thôn Phúc Trí, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/6/2018 của Đoàn thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành kết luận thanh tra số 1979/KL-TTr như sau:

 

Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp: 2800573934 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 3 năm 2000, thay đổi lần thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp trong đó có ngành nghề khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

 

Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực núi Hang Cá, thôn Phúc Trí, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 300/GP-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 (trữ lượng địa chất 154.982 m3, trữ lượng khai thác 140.000 m3, trong đó: đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường là 127.764 m3; đá khối tận thu sản xuất đá ốp lát là 12.236 m3; diện tích khu vực khai thác là 5.894 m2, mức sâu khai thác: đến +30 m, công suất khai thác 15.000 m3/năm, thời hạn khai thác 10 năm 4 tháng.

Sản lượng khai thác năm 2016: 11.350 m3 đá thành phẩm (trong đó: 10.385,25 m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và 964 ,75 m3 đá ốp lát); năm 2017: 6.800 m3 đá thành phẩm (trong đó: 6.228,8 m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và 571,2 m3 đá ốp lát); 04 tháng đầu năm 2018:  3.750 m3 đá thành phẩm (trong đó: 3.443 m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và 307 m3 đá ốp lát).

 

Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm các nội dung: cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; lập, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; bổ nhiệm và thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo thống kê, kiếm kê trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; ký họp đồng thuê đất.

 

Tuy nhiên Công ty còn những tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản như sau: Chưa lắp đặt trạm cân (đã lắp đặt camera) tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) vượt quá quy định của thiết kế; Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 583/QĐ-XPVPHC ngày 12/6/2018 đối với Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình về hành vi: Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản; Không xử phạt đối với hành vi: Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Công ty đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan.

Để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, Tổng cục yêu cầu Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình thực hiện những nội dung sau: Lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Đảm bảo thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) thực hiện đúng thiết kế mỏ được phê duyệt; Lập bản đồ hiện trạng mỏ đầy đủ thông tin, số liệu theo quy định và đúng với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

Sau 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận này, Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên, gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình đối với các yêu cầu nêu trên. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.