Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật của Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh

12:28:00  09/08/2018

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-ĐCKS ngày 03/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 29 và 30/5/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thung Sơn Tán, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/6/2018 của Đoàn thanh tra, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành kết luận thanh tra số 1980/KL-TTr như sau:

 

Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 28001135891 đăng ký lần đầu ngày 26/02/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 04/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp trong đó có ngành nghề khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, đất, đá phụ gia xi măng.

Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thung Sơn Tán, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 147/GP- UBND ngày 14/4/2015 (sau đó được thay thế bởi Giấy phép khai thác khoáng sản số 203/GP-ƯBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh). Trữ lượng địa chất 1.462.747 m3, trữ lượng khai thác 1.156.747 m3; diện tích khu vực khai thác là 29.938 m2, mức sâu khai thác: từ +150 đến +40 m, công suất khai thác 45.000 m3/năm, thời hạn khai thác 26 năm 8 tháng.

Sản lượng khai thác năm 2016: 41.100 m3 đá nguyên khai (tương đương 61.521 m3 đá thành phẩm); năm 2017: 45.000 m3 đá nguyên khai (tương đương 67.367,5 m3 đá thành phẩm); 04 tháng đầu năm 2018: 25.000 m3 đá thành phẩm.

 

Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm các nội dung: căm môc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; lập, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; bổ nhiệm và thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; ký hợp đồng thuê đất.

 

Tuy nhiên Công ty còn những tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản: Chưa lắp đặt trạm cân (đã lắp đặt camera) tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Chưa hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường theo quy định; Khai thác không đúng hệ thống khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 582/QĐ-XPVPHC ngày 12/6/2018 đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh về hành vi: Khai thác không đúng hệ thống khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Không xử phạt đối với hành vi: Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Công ty đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để

 

Để khắc phục những tồn tại, vi phạm trên, trong thời gian tới đề nghị Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh: Lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường theo quy định;Khai thác đúng hệ thống khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Sau 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận này, Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên, gửi về Tống cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công ty cổ phần giống gia Ninh đối với các yêu cầu nêu trên. Trường hợp Công ty không thực thực hiện không đầy đủ, UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.