Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng

15:47:00  10/09/2018

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-ĐCKS ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 25 và 28 tháng 5 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng đất sét làm gạch tuynel tại mỏ đất sét xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/6/2018 của Đoàn thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành kết luận thanh tra số 1981/KL-TTr như sau:

 

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2800221971 đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 15 tháng 04 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp trong đó có ngành nghề khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép khai thác đất sét làm gạch tuynel tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 295/GP-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 (trữ lượng khai thác 204.678 m3, diện tích khu vực khai thác 73.694 m2, mức sâu khai thác: +2,5 m, công suất khai thác 11.000 m3/năm, thời hạn khai thác 18 năm 11 tháng).

Sản lượng khai thác năm 2016: 4.539 m3 đất sét; năm 2017: 10.461 m3 đất sét; 04 tháng đầu năm 2018: đang tạm dừng khai thác (do mưa nước gập moong khai thác).

 

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng chấp hành các quy đinh của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm các nội dung: căm môc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ; lập, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; bổ nhiệm và thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, ký hợp đồng thuê đất.

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn những tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản như: Lập bản đồ hiện trạng mỏ nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ thể hiện không đầy đủ theo quy định; Tần suất quan trắc môi trường năm 2017 thực hiện chưa đầy đủ theo nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thâm quyền xác nhận (cụ thể: năm 2017, thực hiện quan trắc 01 lần/năm, trong khi tần suất quan trắc xác định trong Bản cam kết bảo vệ môi trường là 02 lần/năm).

Để khắc phục những tồn tại này trong thời gian tới yêu cầu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng như: a) Lập bản đồ hiện trạng mỏ đầy đủ thông tin, số liệu theo quy định; b) Thực hiện đúng tần suất quan trắc môi trường xác định trong Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Sau 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận này, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các tồn tại trên gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng đối với các yêu cầu nêu trên. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.