Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật của Công ty TNHH Tuyến Huế

15:50:00  10/09/2018

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-ĐCKS ngày 03/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa, trong các ngày 06 và 07/6/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực núi Lũ Mía, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Tuyến Huế. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/6/2018 của Đoàn thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành kết luận số 1982/KL-TTr như sau:

 

Công ty TNHH Tuyến Huế hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 2801146653 đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 01 năm 2007, thay đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 04 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp trong đó có ngành nghề khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát tại khu vực núi Lũ Mía, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 418/GP-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 (trước đây cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Khánh Lộc nhưng sau đó được đổ tên thành “Công ty TNHH Tuyến Huế” tại Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018). Trữ lượng khai thác 227.199 m3 (trong đó: đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường là 209.023 m3; đá khối tận thu sản xuất đá ốp lát là 18.176 m3); diện tích khu vực khai thác là 10.000 m2, mức sâu khai thác: +23 m, công suất khai thác 8.000 m3/năm, thời hạn khai thác 28 năm 11 tháng.

Sản lượng khai thác năm 2016: 4.200 m3 đá thành phẩm (trong đó: 4.143 m3 đá vôi làm VLXD thông thường và 57 m3 đá ốp lát); năm 2017: 6.350 m3 đá thành phẩm (trong đó: 6.256 m3 đá vôi làm VLXD thông thường và 94 m3 đá ốp lát); 04 tháng đầu năm 2018: 1.390 m3 (trong đó: 1.300 m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và 90 m3 đá ốp lát).

Công ty TNHH Tuyến Huế chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gồm các nội dung: cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác; thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; lập, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; bố nhiệm và thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; lập và gửi báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; ký hợp đồng thuê đất.

 

Tuy nhiên Công ty còn những tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản như sau: Chưa lắp đặt trạm cân (đã lắp đặt camera) tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) vượt quá quy định của thiết kế; Chưa hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Về biện pháp xử lý, không xử phạt đối với hành vi: Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Công ty đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan.

 

Để khắc phục những tồn tại, vi phạm trong thời gian tới, Tổng cục yêu cầu Công ty TNHH Tuyến Huế: Lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Đảm bảo thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng khai thác) thực hiện đúng thiết kế mỏ được phê duyệt; Hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Sau 90 ngày kể từ ngày ban hành kết luận này, Công ty TNHH Tuyến Huế có báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục các tồn tại nêu trên, gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Công ty TNHH Tuyến Huế đối với các yêu cầu nêu trên. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.