Công khai vi phạm của 06 đơn vị vi phạm pháp luật về môi trường và khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

11:17:00  01/08/2016

Theo Kết luận thanh tra số 379/KL-BTNMT ngày 04/02/2016 của Bộ TN&MT về về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có 06 đơn vị vi phạm pháp luật về môi trường và khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn