Công khai vi phạm của 10 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa

10:27:00  05/10/2016

Theo Kết luận thanh tra số 3649/KL-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra và phát hiện các vi phạm, tồn tại đối với 10 tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

 

1/ Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Yên Định: Thực hiện giám sát môi trường định kỳ năm 2014 và 2015 chưa đúng quy định (không đủ về tần suất); Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên chưa đầy đủ theo đề án bảo vệ môi trường đã phê duyệt (chưa cải tạo bể lắng thành bể sục khí, thiếu 02 hầm bioga và 02 ao sinh học); Chưa lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường theo yêu cầu Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 đã phê duyệt; Không có đồng hồ đo lưu lượng nước thải tại vị trí cửa xả trước khi xả nước thải vào nguồn nước; chưa lập sổ theo dõi quá trình xả nước thải; Chưa lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khai thác nước dưới đất; chưa lắp đặt thiết bị quan trắc tại giếng khai thác để đo mực tĩnh, mực nước động; chưa lập sổ theo dõi diễn biến nguồn nước khai thác; Chưa thực hiện báo cáo định kỳ cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại cả 02 Giấy phép; Chưa thực hiện nộp thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

 

2/ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá: Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đổi với dự án 500 giường bệnh (thực kê 793 giường); Năm 2013, 2014 không thực quan trắc môi trường định kỳ chất thải; năm 2015 thực hiện quan trắc 01 lần; Hệ thống xử lý nước thải không được vận hành theo đúng quy trình; Không lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải y tế; Chuyển giao chất thải nguy hại (nước thải phim) cho cá nhân không có giấy phép quản lý chất thải nguy hại; xử lý hoá chất phòng thí nghiệm (chất thải nguy hại) chưa đúng theo quy định. Chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Chưa có khu vực lưu giữ chẩt thải rắn thông thường tạm thời.

 

3/ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá: Chưa lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa công trình đi vào vận hành chính thức đối dự án Điều chỉnh - bổ sung - hiện đại hoá bệnh viện Đa khoa tỉnh; Năm 2014 và năm 2015 giám sát môi trường định chưa đúng quy định (không đủ về tần suất); Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ chưa cung cấp đầy đủ thông tin về chất thải nguy hại đang lưu giữ.

 

4/ Bênh viện Phụ sản Thanh Hoá: Thực hiện giám sát môi trường không đúng quy định; Không cung cấp cho Đoàn Thanh tra báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đươc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; Bệnh viện đã thải trung bình 80m3/ngày đêm nước thải chưa được xử lý ra môi trường ngoài. Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy: Thông số BOD5 vượt 3,1 lần; COD vượt 2,32 lần; TSS vượt 1,86 lần; NH4+ vượt 6,77 lần; P043- vượt 1,41 lần; dầu mỡ động vật vượt 1,6 lần QCVN 28:2010/BTNMT, cột B;

 

5/ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam: Thực hiện giám sát môi trường định kỳ năm 2014 vả 2015 chưa đúng quy định (không đủ về tần suất); Năm 2013, 2014 không lập báo cáo định kỳ quản lý chất thải nguy hại.

 

6/ Công ty Cổ phần Sông Đà 25: Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án cải tạo, nâng cấp lò tuynel công suất 24 triệu viên/năm (Đang khắc phục); Hệ thống xử lý khí thải lò Tuynel chưa được xây lắp hoàn chỉnh và chưa được vận hành; Chưa có tường bao ngăn chặn việc chảy tràn đất sét ra môi trường ngoài.

 

7/ Công ty TNHH 888: Chưa lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường kiểm tra xác nhận; Chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đề án đã phê duyệt (bể tách dầu mỡ và bể lắng). Với thể tích chứa bể yếm khí là C45:E5767,5m3 và lưu lượng nước thải trung bình là 65m3/ngày đêm thì việc xử lý nước thải là không hiệu quả; Chưa kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; chưa dán nhãn chất thải nguy hại tại khu vực lưu giữ theo quy định; Chưa kê khai và nộp thuế khai thác tài nguyên nước; Không có thiết bị quan trắc đo mực nước tĩnh, mực nước động, lưu lượng nước tại giếng khai thác theo quy định của giấy phép; không lập sổ theo dõi diễn biến nguồn nước trong quá trình khai thác; Không lập số theo dõi quá trình xả nước thải; Không cung cấp đề án bảo vệ môi trường chi tiết được cơ quan quản lý nhà nước chứng thực cho Đoàn Thanh tra.

 

8/ Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Chế biển hải sản Long Hải: Thực hiện không đúng nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt: Không xây dựng các mương để thu gom nước thải nhà ăn, nước rỉ từ nhà sản xuất đá lạnh, nước xử lý bụi, khí thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; Thực hiện giám sát môi trường định kỳ không đúng quy định cho năm 2014 và 2015; Không lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường theo quy định; Không đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đang khắc phục); Chuyển giao chát thải nguy hại cho đơn vị không có chức năng xử lý; Không chứng minh được việc xử lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải; Chưa kê khai và nộp thuế tài nguyên nước theo quy định (Đang khắc phục); Khai thác, sử dụng nước mặt vượt quá lưu lượng quy định trong giấy phép 500 m3/ngày đêm (Đang khắc phục); Xả nước thải vào nguồn nước vượt quá lưu lượng quy định trong giấy phép 96 m3/ngày đêm (Đang khắc phục); Không lắp đồng hồ đo lưu lượng nước mặt khai thác, sử dụng và đồng hồ đo lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại giấy phép (Đang khắc phục); Khai thác, sử dụng nước mặt không đúng mục đích quy định trong giấy phép.

 

9/ Trung tâm Quan trắc và bảo vệ môi trường: Tổ chức cung ứng dịch vụ khi không có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên (yêu cầu đối với từng dự án cụ thể); Chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định sổ 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014; Không có đủ điều kiện về năng lực chuyên môn thực hiện lập đề án, báo cáo hồ sơ cấp phép thăm dò nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước dưới đất và nước mặt;

 

10/ Đoàn Mỏ - Địa chất: Chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP; Không có cán bộ chuyên ngành liên quan đên dự án với trình độ đại học trở lên tham gia lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi Bò úc tại huyện Bá Thước; Không có cán bộ nào trong Danh sách thành viên tham gia thực hiện báo cáo có đủ điều kiện về chuyên môn theo quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BTNMT; Các thiết bị hiện trường và phòng thí nghiệm chưa được kiểm chuẩn hàng năm theo quy định; Biên bản lấy mẫu hiện trường không thể hiện được giờ lấy mẫu, các thông tin về vi khí hậu...; Biên bản lấy mẫu được lập sau thời gian bàn giao mẫu; Biên bản lấy mẫu hiện trường nhưng không thực hiện phân tích mẫu: 20 biên bản; Không có thiết bị phân tích mẫu đối với các thông số Hg, tổng CN, tổng phenol nhưng vẫn ký kết quả phân tích mẫu.

CTTĐT