Công khai vi phạm của 25 tổ chức chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14:12:00  01/08/2016

Theo Kết luận thanh tra số 379/KL-BTNMT ngày 04/02/2016 của Bộ TN&MT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có 25 tổ chức chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.