Công khai vi phạm của 38 tổ chức chưa lập hồ sơ xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14:14:00  01/08/2016

Theo Kết luận thanh tra số 379/KL-BTNMT ngày 04/02/2016 của Bộ TN&MT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có 38 tổ chức chưa lập hồ sơ xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.