Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang còn tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường tại Dự án Nhà hàng Hoa Biển

13:38:00  29/01/2017

Bộ TN&MT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 362/KLTTr - BTNMT ngày 24/1/2017 về tình hình chấp hành pháp luật về TN&MT của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tại Dự án Nhà hàng Hoa Biển.

 

 

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT tại các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Hoa Biển; Bộ TN&MT có kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hàng Hoa Biển là dự án đầu tư phù họp với chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhà hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Việc thuê đất có mặt nước biển để làm Nhà hàng, việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Chương trình giám sát môi trường định kỳ đối với Nhà hàng của Công ty cơ bản tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật đế làm cơ sở cho việc triển khai và thực hiện dự án.

Tuy nhiên qua kiểm tra thanh tra, Công ty còn một số tồn tại và vi phạm như sau: Thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (không có nhà lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại và không phân loại chât thải rắn thông thường với chất thải nguy hại...) là không đúng với quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và vi phạm Điểm k Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Không có giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; vi phạm Điểm q Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định vê xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (vận hành không thường xuyên hệ thống xử lý nước thải); vi phạm Điểm a Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2013/ NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Bộ TN&MT kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở TN&MT: Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định của pháp luật về TN&MT đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hàng Hoa Biển; Lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty về các hành vi vi phạm đã nêu trên (Đoàn thanh tra lập Biên bản vi phạm hành chính nhưng Công ty không ký biên bản và đã kết thúc đoàn thanh tra); tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh: Kiểm tra, giám sát việc đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hàng Hoa Biển để dự án được đầu tư, thực hiện theo đúng quy hoạch và thiết kế đã được phê duyệt;

Yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải của dự án, đảm bảo nước thải của Nhà hàng được thu gom hoàn toàn và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi xả ra môi trường biển;

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo khắc phục các tồn tại, xử lý vi phạm nêu trên trước ngày 31/3 /2017 và thông báo kết quả đến Bộ TN&MT./.