Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Xây dựng A.C.M tại Dự án lấn biển xây dựng Khu Đô thị Du lịch Nam Hà Tiên cần khắc phục tồn tại về quản lý sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường

13:44:00  30/01/2017

Bộ TN&MT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 363/KLTTr - BTNMT ngày 24/1/2017 về tình hình chấp hành pháp luật về TN&MT của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tại Dự án Nhà hàng Hoa Biển.

 

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT tại các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT của Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Xây dựng A.C.M (sau đây viết tắt là Công ty A.C.M) tại Dự án lấn biển xây dựng Khu Đô thị Du lịch Nam Hà Tiên; Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; Bộ TN&MT kết luận như sau:

 

Dự án Lấn biển xây dựng Khu Đô thị Du lịch Nam Hà Tiên là dự án xây dựng một trung tâm dịch vụ du lịch và khu ở nghỉ dưỡng cao cấp theo mô hình hiện đại bảo tồn sinh thái, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Việc xây dựng và phê duyệt dự án, lập quy hoạch chi tiết xây dựng, giao đất và cho thuê đất, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp của Công ty A.C.M cơ bản tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật để làm cơ sở cho việc triển khai và thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Công ty A.C.M còn một số tồn tại và vi phạm sau:

Dự án Lấn biển xây dựng Khu Đô thị Du lịch Nam Hà Tiên được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015 với quy mô 99,35 ha đất, tăng 0,18 ha so với quy hoạch ban đầu (Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008) và tăng 2,9 ha so với quyết định giao đất (Quyết định số 1822/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2009) nhưng Công ty A.C.M chưa làm thủ tục để được giao phần diện tích 2,9 ha đất tăng thêm;

Tiến độ thực hiện dự án của Công ty A.C.M rất chậm (thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang là 6 năm, từ năm 2009 đến tháng 12 năm 2014); đến nay đã quá hạn trên 20 tháng nhưng Công ty A.C.M mới xây dựng được rất ít hạng mục công trình (như phần kiểm tra hiện trạng nêu trên) và chưa thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án và gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Công ty A.C.M ký hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư (thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất) với Công ty cổ phần vận tải biển Bình An Hà Tiên (trong đó có 43.250 m2 đất được Nhà nước cho thuê theo hình thức nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng miễn tiền thuê đất) nên Công ty chỉ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013); Do vậy, việc Công ty A.C.M chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần vận tải biển Bình An Hà Tiên để kinh doanh Cảng biển là không đúng với quy định tại Khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai năm 2013;

Từ năm 2009 đến nay, Công ty A.C.M không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Lấn biển xây dựng Khu Đô thị Du lịch Nam Hà Tiên đã được phê duyệt tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; vi phạm Khoản 1 Điều 26 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và vi phạm Điểm h Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 179/2013/ NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Công ty A.C.M chưa tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo các trục đường, hệ thống thoát nước mưa, khu xử lý nước thải tập trung của dự án là chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Công ty A.C.M chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật là chưa đúng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 55 của Luật Khoáng sảri năm 2010;

Công ty A.C.M xin phép khai thác khoáng sản (vật liệu san lấp từ biển) từ năm 2008 đên nay, qua 02 lân gia hạn nhưng không khai thác theo đúng thời hạn được quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản là chưa đúng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 55 của Luật Khoáng sản năm 2010.

 

Bộ TN&MT kiến nghị Úy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở TN&MT: Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định của pháp luật về TN&MT đối với Dự án Lấn biển xây dựng Khu Đô thị Du lịch Nam Hà Tiên và Dự án khai thác khoáng sản (vật liệu san lấp từ biển) của Công ty A.C.M;

Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh: Kiểm tra, giám sát việc đầu tư thực hiện Dự án Lấn biển xây dựng Khu Đô thị Du lịch Nam Hà Tiên để dự án được đầu tư, thực hiện theo đúng quy hoạch và thiết kế đã được phê duyệt;

Yêu cầu Công ty A.C.M khẩn trương đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án theo quy hoạch, thiết kế đã được phê duyệt.

 

Yêu cầu Công ty A.C.M chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trong việc thực hiện Dự án Lấn biển xây dựng Khu Đô thị Du lịch Nam Hà Tiên, cụ thể:

Thực hiện thủ tục để được giao phần diện tích đất tăng thêm 2,9 ha theo quy hoạch, thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án và gia hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng thời hạn quy định của cơ quan có thẩm quyền;

Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường; sớm triển khai thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải của dự án, đảm bảo nước thải của dự án khi đi vào hoạt động được thu gom hoàn toàn và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi xả ra môi trường;

Lập thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền xin gia hạn thời gian khai thác khoáng sản (vật liệu san lấp từ biển) theo quy định. Sau khi được gia hạn khai thác, Công ty A.C.M phải thực hiện đầy đủ các thủ tục và nghĩa vụ tài chính có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010;

Hủy bỏ Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư số 03/2016/HĐGV ngày 02 tháng 01 năm 2016 của Công ty với Công ty cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên (thực chất là hợp đồng chuyển nhượng đất Cảng trái pháp luật).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo khắc phục tồn tại, vi phạm nêu trên trước ngày 31 tháng 3 năm 2017 và thông báo kết quả đến Bộ TN&MT./.