Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam hơn 1 tỷ 585.000 đồng

13:48:00  09/06/2017

Ngày 5/6/2017, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam với tổng số tiền hơn 1 tỷ 585.000 đồng.

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam có địa chỉ tại số 42 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hoạt động chính: Thu gom, chôn lấp, xử lý và tái chế các loại chất thải rắn sinh hoạt. Địa điểm thực hiện Dự án: Quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

 

Công ty này đã bị xử phạt vi vi phạm hành chính với những hành vi sau:

 

Một, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Cụ thể Công ty không xây lắp, cải tạo các Module xử lý nước rỉ rác với tổng công suất là 6.080m3/ngày.đêm theo cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chỉ có các Module xử lý nước thải với công suất thiết kế là 4.280 m3/ngày.đêm của Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 3.000 tấn/ngày; không xây lắp bổ sung công trình xử lý nước thải cho Dự án nâng công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 3.000 tấn/ngày lên 10.000 tấn/ngày, dẫn đến hiện nay đang lưu giữ trái quy định 700.000m3 nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường xung quanh); quy định tại Điểm m, Khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP). Với hành vi này, Công ty bị phạt tiền 300.000.000 đồng; đồng thời phải khẩn trương hoàn thành và vận hành thường xuvên các công trình xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh của dự án phải được xử lý  quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo QCVN 25:2011/BTNMT. , cột B2 và QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq=0,9, K=1), nước thải sau khi xử lý phải được lưu lại tại hồ chứa nước thải tập trung được xây dựng có lót đáy chống hấm theo quy định của pháp luật về xây dựng trong 3 ngày trước khi thải ra môi trường; thường xuyên vận hành Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục, đảm bảo truyền dữ liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh để được giám sát; báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm nêu trên về Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và Tổng cục Môi trường trước ngày 31 tháng 8 năm 2017 để kiểm tra, xác nhận theo quy định.

 

Hai, không thực hiện một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo cáo đánh giá tác động môi trường (không thu gom, lưu giữ nước rỉ rác tại hồ chứa nước rỉ rác tập trung theo cam kết mà lưu giữ nước rỉ rác tại ô chôn lấp số 2); quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Vì vậy Công ty bị xử phạt hành chính với số tiền 110.000.000 đồng. Đồng thời yêu cầu chấm dứt việc lưu giữ nước thải trái quy định và khẩn trương xử lý toàn bộ khối lượng nước rỉ rác đang lưu chứa tại ô chôn lấp số 2, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo QCVN 25:2011/BTNMT.

 

Ba, không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (Công ty đã chôn lâp rác đạt công suất trên 3.000 tấn/ngày từ tháng 3 năm 2015 nhưng chưa được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định); quy định tại Điểm n, Khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Không áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền đối với hành vi vi phạm hành chính nêu trên do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Nhưng Công ty buộc phải lập hồ sơ báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm để được kiểm tra, xác nhận theo quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

 

Bốn, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.200 m3/ngày (24 giờ) (Nước thải sau xử lý của Hệ thống xử lý nước thải MBR, công suất xử lý của hệ thống là l.000m3/ngày.đêm ra kênh Rạch Ngã Cạy); quy định tại Điểm n, Khoản 3, Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Với hành vi này bị phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật nêu trên đối với thông số Tổng Photpho vượt 1,4 lần; quy định tại Khoản 7, Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Với hành vi vi phạm này Công ty bị Phạt tiền 418.000.000 đồng; buộc phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích 01 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường là: 3.666.300 đồng, quy định tại Điểm c, Khoản 9, Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; yêu cầu Công ty phải cải tạo hệ thống xử lý nước thái, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo QCVN 25:2011/BTNMT, cột B2 và QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq=0,9, Kt=l) trước khi thải ra môi trường.

 

Năm, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thời lượng nước thải từ 2.000 m3/ngàv (24 giờ) đến dưới 2.500 m3/ngày (24 giờ) (nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý hóa lý có công suất thực tế xử lý khoảng 2.200m3/ngày.đêm); quy định tại Điểm s, Khoản 3, Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Với vi phạm này phạt tiền 750.000.000 đồng, buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích 01 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường là: 3.666.300 đồng, quy định tại Điểm c, Khoản 9, Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CX; yêu cầu Công ty phải cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo QCVN 25:2011/BTNMT, cột B2 và QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq=0,9, Kt=l) trước khi thải ra môi trường.

 

Tổng hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 1.585.332.600 đồng.

 

Ngoài ra, Công ty phải báo cáo kế hoạch khắc phục xong các hậu quả vi phạm nêu trên về Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh và Tổng cục Môi trường trước ngày 30/6/2017 để kiểm tra, giám sát việc thực hiện; hoàn thành việc khắc phục các hậu quả vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh và Tổng cục Môi trường trước ngày 31/8/2017 để kiểm tra, giám sát và xác nhận hoàn thành theo quy định. Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

 

Công ty phải nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước TP.Hồ Chí Minh, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty phải gửi chứng từ về Tổng cục Môi trường, địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.


CTTĐT

CTTĐT