Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

11:19:00  01/04/2016

 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên vả Môi trường, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan của tỉnh An Giang tiến hành thanh tra đối với Khu công nghiệp Bình Long. Kết quả thanh tra cho thấy, Khu công nghiệp Bình Long không có hệ thống xử lý nước thải tập trung và có hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép 6,9 lần.

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2015,  Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-XPVPHCxử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

Ngày 28/3/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1031/BTNMT-TCMT trả lời UBND tỉnh An Giang về việc đề nghị xem xét miễn phạt vi phạm hành chính đối với Khu công nghiệp Bình Long do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Căn cứ quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ban quản lý không thuộc trường hợp được xem xét giảm, miễn nộp phạt. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Ban quản lý khẩn trương đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp được giao quản lý đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định, đồng thời đôn đốc Ban quản lý chấp hành nghiêm Quyết định số 273/QĐ-XPVPHC nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.