Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả

09:53:00  24/04/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả; việc tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đối với đơn vị quản lý, vận hành các hồ Bản Vẽ, Khe Bố trên lưu vực sông Cả.

 

Đối với Công ty thủy điện Bản Vẽ, mùa lũ các năm 2015 và 2016 (tính đến thời điểm thanh tra năm 2016), lưu lượng đến hồ nhỏ, mực nước hồ luôn thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ theo quy định, hồ đã vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du và đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mực nước cao nhất trước lũ theo quy định của Quy trình. Trong mùa cạn năm 2015-2016 (từ ngày 01/12/2015 đến ngày 19/7/2016) do xảy ra hiện tượng El Nino, hạn hán nghiêm trọng nên thời kỳ đầu mùa cạn lưu lượng nước về hồ rất nhỏ, Công ty đã thực hiện đề xuất phương án, báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 25 để thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du. Tuy nhiên, từ sau ngày 31/01/2016, mực nước hồ Bản Vẽ đã cao hơn mực nước tối thiểu theo quy định nhưng có một số ngày Công ty vận hành xả nước về hạ du với lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng quy định của Quy trình.

 

Đối với Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam, mùa lũ các năm 2015 và 2016 (tính đến thời điểm thanh tra năm 2016), trên lưu vực sông Cả ít xảy ra lũ, các trận lũ thường nhỏ, hồ Khe Bố đã vận hành xả nước qua tràn và nhà máy với tổng lưu lượng xả bằng tổng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hồ không vượt cao trình 65,0 m theo quy định của Quy trình. Trong mùa cạn năm 2015-2016, có một số thời gian hồ Khe Bố vận hành xả nước về hạ du với lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng quy định của Quy trình.

 

Từ khi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả được Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực, các hồ chứa cơ bản thực hiện vận hành hồ theo các quy định của Quy trình; đồng thời thực hiện các quy định về chế độ quan trắc, dự báo, trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo cho các bên liên quan theo quy định của Quy trình.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại sau: Trong mùa cạn năm 2015 - 2016, có những thời gian mực nước các hồ cao hơn mực nước tối thiểu theo quy định trong Quy trình nhưng các hồ vận hành xả nước không đảm bảo lưu lượng xả theo quy định của Quy trình. Trong điều kiện dự báo có bão khẩn cấp năm 2016, các Công ty chưa quan tâm thực hiện và thực hiện không đầy đủ công tác quan trắc, dự báo và trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo theo quy định của Quy trình. Việc quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu của đơn vị quản lý vận hành hồ Khe Bố còn thiếu nhiều; đồng thời, Công ty chưa thực hiện lắp đặt camera giám sát mực nước thượng lưu, hạ lưu và cửa xả tràn theo quy định của Quy trình. Việc thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với hồ Khe Bố còn thiếu, chưa đầy đủ theo quy định; chưa thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ Khe Bố.

 

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục nghiêm túc và đầy đủ các tồn tại đã được nêu trong biên bản thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ TN&MT trước ngày 31/5/2017. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

CTTĐT