Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

09:52:00  24/04/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; việc tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đối với đơn vị quản lý, vận hành các hồ thủy điện: Tuyên Quang, Thác Bà, Lai Châu, Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Hòa Bình trên lưu vực sông Hồng.

Kết quả thanh tra việc vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn 2015 – 2016 và mùa lũ năm 2016 cho thấy: Trên lưu vực sông Hồng, trong thời gian mùa lũ năm 2016 (từ 15/6/2016- 15/9/2016) không xuất hiện lũ lớn, mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang trong các thời kỳ lũ sớm, lũ chính vụ, lũ muộn luôn được đảm bảo thấp hơn cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định của Quy trình. Trong suốt mùa cạn 2015­ – 2016 và từ đầu mùa cạn 2016 đến ngày công bố quyết định thanh tra (14/10/2016), mực nước hầu hết các hồ chứa đã đảm bảo theo quy định của quy trình, chỉ có mực nước hồ Thác Bà đầu mùa cạn thấp hơn mực nước tối thiểu theo quy định tại Phụ lục III của Quy trình do lưu lượng nước về hồ Thác Bà trong mùa lũ năm 2015 và 2016 nhỏ, mặc dù Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã chủ động giảm lưu lượng xả để tích nước.

 

Từ khi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực, các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa cơ bản đã thực hiện vận hành hồ tuân thủ theo các quy định của Quy trình; đồng thời đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Hồ Thác Bà không đảm bảo mực nước tối thiểu đầu mùa cạn theo quy định. Một số ngày trong mùa cạn 2015 - 2016 các hồ: Tuyên Quang, Thác Bà, Hòa Bình vận hành xả nước không đảm bảo lưu lượng xả theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa; hồ Huội Quảng không thực hiện xả dòng chảy tối thiểu sau đập theo quy định. Thực hiện chưa đầy đủ việc báo cáo, cung cấp thông tin số liệu vận hành hồ đến các cơ quan, đơn vị theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa. Kế hoạch vận hành hệ thống theo tuần (7 ngày) của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia chưa đồng nhất với quy định về cung cấp thông tin lưu lượng xả dự kiến của Quy trình (10 ngày). Chưa hoàn thiện phương án để đối phó với tình huống vỡ đập, các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân. Công trình thủy điện Lai Châu chưa có giấy phép khai thác sử dụng nước mặt theo quy định.

 

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục nghiêm túc và đầy đủ các tồn tại đã được nêu trong biên bản thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ TN&MT trước ngày 31/5/2017. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

CTTĐT