Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương

08:57:00  25/04/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương; việc tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đối với đơn vị quản lý, vận hành các công trình: Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch trên lưu vực sông Hương.

Kêt quả thanh tra việc vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn 2015-2016 và mùa lũ năm 2016 cho thấy: Trong thời gian mùa lũ năm 2015 (từ 1/9/2015-15/12/2015) và năm 2016 (từ 1/9/2016 đến thời điểm công bố quyết định thanh tra), trên lưu vực sông Hương không xuất hiện lũ lớn, mực nước các hồ Hương Điền, Bình Điền trong suốt mùa lũ đều được đảm bảo thấp hơn cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định của Quy trình. Đối với hồ Tả Trạch, do công trình chưa được tích đến mực nước dâng bình thường nên chưa đủ điều kiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

Trong mùa cạn năm 2016, từ đầu mùa cạn (16/12/2015), mực nước hồ Bình Điền thấp hơn mực nước tối thiểu theo quy định tại Phụ lục III của Quy trình do lưu lượng nước về hồ nhỏ, đến ngày 21/3/2016 mực nước hồ mới đạt mực nước hồ cao hơn mực nước tối thiểu theo quy định.

 

Từ khi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông được Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực, các hồ chứa đã chủ động triển khai các kế hoạch, nội dung tương đối đầy đủ các quy định của quy trình, đồng thời đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Hồ Bình Điền không đảm bảo mực nước tối thiểu đầu mùa cạn theo quy định. Vẫn còn một số ngày trong mùa cạn các hồ: Hương Điền, Bình Điền vận hành xả nước không đảm bảo lưu lượng xả theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa. Hồ Hương Điền chưa thực hiện báo cáo tình hình khai thác và sử dụng nước về Bộ TN&MT trước ngày 15/12 theo quy định của Giấy phép. Hồ Tả Trạch chưa có giấy phép khai thác sử dụng nước mặt theo quy định.

 

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục nghiêm túc và đầy đủ các tồn tại đã được nêu trong biên bản thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ TN&MT trước ngày 31/5/2017. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

Trong những trường hợp việc vận hành không đảm bảo theo quy trình cần đề xuất phương án và báo cáo UBND tỉnh và Bộ TNMT để thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du.