Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh

08:54:00  25/04/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh, việc tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đối với đơn vị quản lý, vận hành các công trình: Định Bình, Văn Phong, Vĩnh Sơn A - Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5 trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh.

Kết quả thanh tra việc vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn 2015-2016 và mùa lũ năm 2016 cho thấy: trong thời gian mùa lũ năm 2015 (từ 1/9/2015-15/12/2015) và năm 2016 (từ 1/9/2016 đến thời điểm công bố quyết định thanh tra), trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh không xuất hiện lũ lớn, mực nước hầu hết các hồ Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5 trong suốt mùa lũ đều được đảm bảo thấp hơn cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định của Quy trình.

 

Từ khi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn được Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực, các hồ chứa đã chủ động triển khai các kế hoạch, nội dung tương đối đầy đủ các quy định của quy trình, đồng thời đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Trong thời gian đầu mùa lũ năm 2015, 2016, hồ Định Bình vận hành chưa đảm bảo mực nước cao nhất trước lũ theo quy định. Vẫn còn một số ngày trong mùa cạn các hồ: Định Bình và Văn Phong, vận hành xả nước không đảm bảo lưu lượng xả theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa. Hồ Vĩnh Sơn 5 chưa đảm bảo xả nước sau đập duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. Các công trình Định Bình và Văn Phong chưa có giấy phép khai thác sử dụng nước mặt theo quy định.

 

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục nghiêm túc và đầy đủ các tồn tại đã được nêu trong biên bản thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/5/2017. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

CTTĐT