Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

10:05:00  24/04/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã; việc tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đối với đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa: Hủa Na, Cửa Đạt và đập Bái Thượng trên lưu vực sông Mã.

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu, trong mùa lũ các năm 2015, 2016 (tính đến thời điểm thanh tra năm 2016), trên lưu vực sông Mã xảy ra lũ nhỏ, lưu lượng đến hồ Cửa Đạt nhỏ, mực nước hồ luôn thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ theo quy định. Trong mùa cạn năm 2015-2016, có nhiều thời gian mực nước hồ Cửa Đạt thấp hơn mực nước tối thiểu quy định tại Phụ lục III của Quy trình dẫn đến lưu lượng nước xả về hạ du không đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, từ sau ngày 11/5/2016, mực nước hồ Cửa Đạt đã cao hơn mực nước tối thiểu theo quy định nhưng Công ty vẫn vận hành hồ Cửa Đạt xả nước về hạ du với lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng quy định của Quy trình. Điều này cũng dẫn đến lưu lượng xả dưới hạ du đập Bái Thượng nhỏ hơn quy định của Quy trình.
 

Đối với Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, trong mùa lũ các năm 2015, 2016 (tính đến thời điểm thanh tra năm 2016), trên lưu vực sông Mã xảy ra lũ nhỏ, lưu lượng đến hồ Hủa Na nhỏ, mực nước hồ luôn thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ theo quy định. Trong mùa cạn năm 2015-2016, thời kỳ đầu mùa cạn (Từ ngày 01/12/1015 đến ngày 21/01/2016) mực nước hồ Hủa Na thấp hơn mực nước tối thiểu quy định tại Phụ lục III của Quy trình dẫn đến lưu lượng nước xả về hạ du không đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, từ sau ngày 21/01/2016, mực nước hồ Hủa Na đã cao hơn mực nước tối thiểu theo quy định nhưng có một số ngày Công ty vận hành xả nước về hạ du với lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng quy định của Quy trình.
 

Từ khi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực, các hồ chứa cơ bản thực hiện vận hành hồ theo các quy định của Quy trình; đồng thời thực hiện các quy định về chế độ quan trắc, dự báo, trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo cho các bên liên quan theo quy định của Quy trình. 
 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Vào đầu mùa cạn, khi mực nước các hồ thấp hơn mực nước tối thiểu quy định trong Quy trình, các đơn vị quản lý vận hành hồ không thực hiện đề xuất phương án, báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 25 của Quy trình để thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du. Trong mùa cạn năm 2015 - 2016, có những thời gian mực nước các hồ cao hơn mực nước tối thiểu theo quy định trong Quy trình nhưng các hồ vận hành xả nước không đảm bảo lưu lượng xả theo quy định của Quy trình. Các hồ chưa lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về các cơ quan, đơn vị theo quy định của Quy trình. Hồ chứa Cửa Đạt, đập Bái Thượng không có giấy phép khai thác sử dụng nước mặt theo quy định.
 

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục nghiêm túc và đầy đủ các tồn tại đã được nêu trong biên bản thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ TN&MT trước ngày 31/5/2017. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 

CTTĐT