Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

08:58:00  25/04/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc; việc tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên và quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đối với đơn vị quản lý, vận hành các công trình: Đăk Đrinh, Thạch Nham trên lưu vực sông Trà Khúc.

Kêt quả thanh tra việc vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn 2015-2016 và mùa lũ năm 2016 cho thấy: Trong thời gian mùa lũ năm 2015 (từ 1/9/2015-15/12/2015) và năm 2016 (từ 1/9/2016 đến thời điểm công bố quyết định thanh tra), trên lưu vực sông Trà Khúc không xuất hiện lũ lớn, mực nước hồ Đăk Đrinh trong suốt mùa lũ đều được đảm bảo thấp hơn cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định của Quy trình. Đối với đập dâng Thạch Nham, do công trình hồ chứa Nước Trong chưa vận hành theo quy trình nên công trình đập Thạch Nham chưa đủ điều kiện vận hành theo Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Từ khi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực, các hồ chứa đã chủ động triển khai các kê hoạch, nội dung tương đối đầy đủ các quy định của quy trình, đồng thời đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau: Một số ngày trong mùa cạn hồ Đăk Đrinh vận hành xả nước không đảm bảo lưu lượng xả theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa. Các công trình Đăk Đrinh và Thạch Nham chưa có giấy phép khai thác sử dụng nước mặt theo quy định.

 

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục nghiêm túc và đầy đủ các tồn tại đã được nêu trong biên bản thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ TN&MT trước ngày 31/5/2017. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.