Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5

10:15:00  20/07/2018

 

Ngày 16/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1882/KL-BTNMT ngày 19/4/2017 đối với Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 - đơn vị quản lý, vận hành hồ Tả Trạch về việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

 

 

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Đoàn Kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra như sau:

Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 đã tổ chức thực hiện khắc phục tồn tại việc chưa được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với hồ Tả Trạch được nêu trong Kết luận thanh tra, cụ thể: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 đã đề nghị và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 3730/QĐ- BNN-CD ngày 18 tháng 9 nărn 2017). Kế hoạch này bao gồm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt.

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 và Viện Kỹ thuật tài nguyên nước thuộc Viện Khoa học thủy lợi đã phối hợp lập Đề cương và dự toán Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt và lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình hồ chứa nước Tả Trạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 thực hiện một số nội dung như sau: Hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đôi với công trình hồ Tả Trạch; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong trường hợp việc vận hành không đảm bảo theo quy định cần đề xuất phương án, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo.

Đề nghị Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 nghiêm túc thực hiện Thông báo này và báo cáo bằng vãn bản kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý Tài nguyên nước) trước ngày 31 tháng 8 năm 2018./.