Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam

10:12:00  19/07/2018

Ngày 16/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1885/KL-BTNMT ngày 19/4/2017 đối với Công ty cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam - đơn vị quản lý, vận hành hồ Khe Bố về việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

 

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 19/01/2018 của Đoàn Kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra như sau:

 

Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã tổ chức thực hiện khắc phục các tồn tại nêu trong Kết luận thanh tra, cụ thể:

Trong mùa cạn năm 2016 - 2017, Công ty đã vận hành hồ Khe Bố xả nước về hạ du đảm bảo lưu lượng và thời gian xả theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 và Khoản 2 Điều 15 của Quy trình.

Mùa lũ năm 2017 (từ ngày 20 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017) có 01 trận lũ được dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Cả, Công ty đã thực hiện lập các bản tin dự báo lũ về hồ và cung cấp bản tin cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ theo quy định của Quy trình về chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu.

Trong mùa cạn năm 2016 - 2017, Công ty đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin về mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu, lưu lượng nước đến hồ và lưu lượng xả dự kiến cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Công ty đã thực hiện lắp đặt camera giám sát mực nước thượng lưu, hạ lưu và cửa xả tràn theo quy định.

Trong mùa cạn năm 2016 - 2017, Công ty đã thông báo cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ về kế hoạch điều tiết nước qua Nhà máy thủy điện Khe Bố theo các giai đoạn trong mùa cạn.

Công ty đã lập kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Khe Bố năm 2017, năm 2018 và thông báo kế hoạch điều tiết nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, Ủy ban nhân dân các huyện Con Cuông, Anh Sơn. Đồng thời, Công ty đã thực hiện việc báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước hồ chứa thủy điện Khe Bố năm 2015, năm 2016, năm 2017 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Công ty đã xây dựng Kế hoạch, phối hợp với đơn vị tư vấn để lập Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện Khe Bố.

 

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam thực hiện một số nội dung như sau:

Hoàn thành việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với công trình hồ Khe Bố;

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Trong trường hợp việc vận hành không đảm bảo theo quy định cần đề xuất phương án, báo cáo úy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất phương án và chỉ đạo.

Đề nghị Công ty cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam nghiêm túc thực hiện Thông báo này và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý Tài nguyên nước) trước ngày 31 tháng 8 năm 2018./.