Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty Thủy điện Bản Vẽ

09:57:00  18/07/2018

Ngày 16/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1885/KL-BTNMT ngày 19/4/2017 đối với Công ty Thủy điện Bản Vẽ - đơn vị quản lý, vận hành hồ hồ Bản Vẽ về việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

 

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 19/01/2018 của Đoàn Kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra như sau:

 

Công ty Thủy điện Bản Vẽ (sau đây gọi là Công ty) đã tổ chức thực hiện khắc phục các tồn tại nêu trong Kết luận thanh tra, cụ thể: Mùa cạn năm 2016-2017, mực nước hồ Bản Vẽ luôn đảm bảo cao hơn mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình. Việc vận hành xả nước cho hạ du đã được Công ty chủ động báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lập kế hoạch xả nước xuống hạ du và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mùa lũ năm 2017 (từ ngày 20/7/2017 đến ngày 30/11/2017) có 01 trận lũ được dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Cả. Công ty đã thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ theo quy định và cung cấp bản tin cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ theo quy định của Quy trình.

 

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Thủy điện Bản Vẽ thực hiện một số nội dung như sau: Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Trong trường hợp việc vận hành không đảm bảo theo quy định cần đề xuất phương án, báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo.

Đề nghị Công ty Thủỵ điện Bản Vẽ nghiêm túc thực hiện Thông báo này và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý Tài nguyên nước) trước ngày 31 tháng 8 năm 2018./.