Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

10:21:00  21/07/2018

 

Ngày 16/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1881/KL-BTNMT ngày 19/4/2017 đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, là đơn vị quản lý, vận hành hồ Định Bình và hồ Văn Phong về việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

 

 

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Đoàn Kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra như sau:

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (sau đây gọi là Công ty) đã tổ chức thực hiện khắc phục các tồn tại nêu trong Kết luận thanh tra, cụ thể:

Công ty đã vận hành, điều tiết đảm bảo mực nước hồ không cao hơn mực nước cao nhất trước lũ trong mùa lũ năm 2017. Vào những thời điểm tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Công ty đã thực hiện báo cáo và điều tiết, vận hành hồ chứa theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, do đó mực nước hồ từ ngày 4 tháng 11 năm 2017 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017 cao hơn so với mực nước cao nhất trước lũ theo quy định để giảm lũ cho hạ du. Thời kỳ tích nước cuối mùa lũ (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12), Công ty đã chủ động thực hiện theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định để tích nước đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường theo quy định.

Mùa cạn năm 2016 - 2017, Công ty đã vận hành xả nước về hạ du với lưu lượng trung bình ngày đảm bảo theo quy định tại Điều 16 của Quy trình.

Trong mùa cạn năm 2016 - 2017, có nhiều thời gian mực nước hồ Văn Phong nhỏ hơn mực nước 24,8m, tuy nhiên lưu lượng xả về hạ du đập vẫn đảm bảo theo quy định tại Điều 16 của Quy trình (đảm bảo duy trì liên tục qua đập Văn Phong về hạ du sông Kôn với lưu lượng 25,0 m3/s đối với thời kỳ sử dụng nước gia tăng và 8,0 m3/s đối với thời kỳ sử dụng nước bình thường).

Về việc chưa được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, Công ty đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xin phê duyệt Kế hoạch lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có kế hoạch và kinh phí thực hiện lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước mặt đối với hồ Định Bình và hồ Vân Phong.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Trong Quyết định này có ghi hạng mục kinh phí lập hồ sơ để cấp phép khai thác nước mặt các hồ chứa. Công ty đang triển khai công tác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

Công ty đã nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội với tổng số tiền là 290.000.000 đồng theo Quyết định số 33/QĐ- XPVPHC ngày 05 tháng 8 năm 2016 về xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tại ủy nhiệm chi ngày 14 tháng 6 năm 2017.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện một số nội dung như sau: Khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với các công trình hồ Định Bình và hồ Văn Phong; Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Trong trường hợp việc vận hành không đảm bảo theo quy định, Công ty cần đề xuất phương án, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo.

Đề nghị Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định nghiêm túc thực hiện Thông báo này và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý Tài nguyên nước) trước ngày 31 tháng 8 năm 2018./.