Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đối với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

10:47:00  22/03/2018

Thực hiện Quyết định số 2437/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật khí tượng thủy văn đối với các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

Qua công tác thanh tra cho thấy các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng đã thực hiện nghiêm túc việc quan trắc khí tượng thủy văn để phục vụ việc điều hành bay, điều hành phát điện, phục vụ thủy lợi, công tác an toàn đập và phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị, tổ chức đã phối hợp và làm các thủ tục theo quy định để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, số chủ nguồn chất thải nguy hại; phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng chống lụt bão, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Tuy nhiên qua thanh tra vẫn còn một số tồn tại như sau: Có 09/10 (chiếm 90%) trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng không có quyết định thành lập trạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Luật Khí tượng thủy văn.

Đối với phương tiện đo tự động: Có 08/09 (chiếm 89%) đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng lắp đặt máy đo tự động không thực hiện kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Quy định kỹ thuật đối với trạm khí tượng thủy văn tự động ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Có 09/10 (chiếm 90%) đơn vị, tổ chức không thực hiện hiệu chuẩn các dụng cụ, phương tiện đo thủ công chuyên ngành khí tượng thủy văn theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Quy định kỹ thuật đối với trạm khí tượng thủy văn tự động ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Có 08/10 (chiếm 80%) đơn vị, tổ chức có công trình đo đạc về thủy văn có thang độ đo, thước đo thực hiện chưa đúng với quy định tại mục 2.1, phần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn, mã số QCVN 47:2012/BTNMT ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Có 03/10 (chiếm 30%) tổ chức, đơn vị không thực hiện cung cấp các tư liệu về khí tượng thủy văn cho cơ quan có thẩm quyền theo Điều 35, Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Có 08/10 (chiếm 80%) tổ chức, đơn vị không có cán bộ có chuyên ngành hoặc qua lớp tập huấn về khí tượng thủy vãn thực hiện quan trắc đo đạc về thủy văn.

Có 01/10 (chiếm 10%) tổ chức, đơn vị chưa lắp đặt các thiết bị đo mưa và tổ chức đo mưa theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

Có 04/10 (chiếm 40%) tổ chức, đơn vị chưa phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ xây dựng quy chế về công tác dự báo lũ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy lợi, thủy điện.

 

Qua thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị như sau:

Đối với các đơn vị, tổ chức có trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng: Ban hành quyết định thành lập trạm khí tượng chuyên dùng theo Khoản 2, Điều 14 Luật Khí tượng thủy văn. Đối với công trình, thiết bị máy đo tự động, dụng cụ đo thủ công để thực hiện quan trắc các yếu tố khí tượng thuỷ văn phải đúng quy chuẩn quốc gia, được cơ quan có thấm quyền kiếm định và hiệu chuẩn theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp công tác dự báo mưa lũ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy lợi, thủy điện. Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp tư liệu về khí tượng thủy văn cho Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đế phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo thời tiết khí hậu và phòng chống thiên tai theo quy định.

Khắc phục những tồn tại nêu trong kết luận này và hoàn thiện các quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường có liên quan, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Bộ, địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Đối với Tổng cục Khí tượng thủy văn: Lập danh mục các loại phương tiện, thiết bị, máy móc chuyên dùng ngành khí tượng thủy văn phải được kiểm định; danh mục các loại phương tiện, dụng cụ đo cần được hiệu chuẩn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định theo Điều 18 Luật Khí tượng thủy văn.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện để thu nhận thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn từ các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo Điều 5 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

Tổng cục Khí tượng thủy văn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Đỗi với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn theo Điều 53 Luật Khí tượng thủy văn. Chỉ đạo các đơn vị chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam phối họp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ mở lớp tập huấn quan trắc về khí tượng thủy văn cho các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Rà soát khu vực đầu nguồn các lưu vực sông suối để lắp đặt thêm các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn, công tác phòng chống bão lũ, sạt lở đất cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, dụng cụ, máy đo chuyên ngành khí tượng thủy văn; thực hiện cung cấp các thông tin, số liệu đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn; thực hiện quy chế phối hợp dự báo khí tượng thủy văn mùa mưa lũ vói Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.