Công khai kết quả thanh tra các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

12:18:00  05/12/2016

Theo Kết luận thanh tra số 3926/KL-BTNMT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đoàn thanh tra đã công khai kết quả thanh tra của các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

1/ Chi nhánh Công ty Hải Hồng (Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hoà): Thực hiện không đầy đủ các hạng mục theo quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính quy định tại điểm 5.3, khoản 5, Mục II và Phụ lục 1, Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ TN&MT “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính”.    


2/ Công ty TNHH Tứ Thiện (Địa chỉ: 46 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Tuy Hoà): Không lưu đầy đủ hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm công trình đo đạc bản đồ (cấp đơn vị thi công) theo quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ TN&MT “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính”.    


3/ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Yên (Địa chỉ: số 3/8 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hoà): Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm công trình đo đạc bản đồ cấp đơn vị thi công chưa lưu đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ TN&MT “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính”.

 

4/ Công ty TNHH Khảo sát Đo đạc Phú Yên (Địa chỉ: số 10A Trần Phú, thành phố Tuy Hoà): Có sự thay đổi người phụ trách kỹ thuật chính nhưng chưa báo cáo với cơ quan cấp phép và cơ quan quản lý theo quy định tại khoản 4, Điều 4, Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ TN&MT “Quy định cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ”. Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm công trinh đo đạc bản đồ cấp đơn vị thi công chưa lưu đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 05/2009/TT- BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ TN&MT “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính”.


5/ Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế Miền Trung (Địa chỉ: số 729 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hoà): Không đầy đủ các hạng mục theo quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính quy định tại điểm 5.3, khoản 5, Mục II và Phụ lục 1, Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ TN&MT “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính”.    
 

6/ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Yên (Địa chỉ: số 15 Lê Thánh Tông, thành phố Tuy Hoà): Không lưu đầy đủ các hạng mục, mức kiểm tra theo quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính (cấp đơn vị thi công) quy định tại điểm 5.3, khoản 5, Mục II và Phụ lục 1, Thông tư số 05/2009/TT- BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ TN&MT “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính”.
 

7/ Công ty TNHH Địa chính Xây dựng Tài nguyên Phú Yên (Địa chỉ: số 1.27 đường 3/10, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà): Không lưu các hồ sơ nghiệm thu kiểm tra kỹ thuật, chất lượng công trình, sản phẩm không đầy đủ các hạng mục, mức kiểm tra theo quy định tại phụ lục 1 Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/2/2007 “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ”.    
 

8/ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT (Địa chỉ: số 57 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy Hoà): Chưa lưu đầy đủ các hạng mục về trình tự, thủ tục kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính (cấp đơn vị thi công) quy định tại điểm 5.3, khoản 5, Mục II và Phụ lục 1, Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ TN&MT “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính”.    
 

9/ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên (Địa chỉ: số 62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà): Các công trình của Văn phòng là tập trung cho công tác cấp giấy Quyền sử dụng đất cho các tổ chức, các hộ các nhân theo đúng chức năng nhiệm vụ của Văn phòng. 

CTTĐT