Công khai tồn tại của 09 tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15:32:00  01/08/2016

Kết luận số 925/KL-BTNMT về việc chấp hành pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày 22.03.2016.