Công khai tồn tại của các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

15:34:00  01/08/2016

Theo Kết luận thanh tra số 379/KL-BTNMT ngày 04/02/2016 của Bộ TN&MT về về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có 5 tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn tại nhiều vi phạm.