Công khai vi phạm 07 tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tỉnh Thanh Hóa

10:21:00  05/10/2016

Theo Kết luận số 3649/KL-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra 07 tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phát hiện một số vi phạm còn tồn tại trong các tổ chức được thanh tra.

 

Trung tâm CNTT - STN&MT: Phần cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu tại huyện Triệu Sơn thực hiện không đầy đủ các hạng mục, mức kiểm tra theo quy định tại Điểm 5.3 Khoản 5 Mục II và Phụ lục 1 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính; vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ.

 

Văn phòng ĐKQSD đất - Sở TN&MT Thanh Hoá: Đã có sự thay đổi kỹ thuật trưởng nhưng không báo cáo với cơ quan cấp phép theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Chương II Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ, vi phạm quy định về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Chương III Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ; thực hiện không đầy đủ các hạng mục, mức kiểm tra theo quy định tại Điểm 5.3 Khoản 5 Mục II và Phụ lục 1 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT, vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP; không lưu hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công theo quy định tại Điểm 5.3 Khoản 5 Mục II Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT; không thực hiện việc báo cáo bằng văn bản với chủ đầu tư về việc thay đổi về định mức kinh tế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt (tăng/giảm về khối lượng dự toán) theo quy định tại Điểm 6.5 Khoản 6 Mục I Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT.

 

Văn phòng đăng ký huyện Triệu Sơn: Thực hiện không đầy đủ các hạng mục, mức kiểm tra, về trình tự, thủ tục kiểm tra theo quy định tại Điểm 5.3 khoản 5 Mục II và Phụ lục 1 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT, vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP.

 

Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch S TN&MT Thanh Hóa: Đã có sự thay đổi người chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng chưa báo cáo với cơ quan cấp phép và cơ quan quản lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Chương I Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 quy định cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; vi phạm quy định về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP; không lưu hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công theo quy định tại Điểm 5.3 Khoản 5 Mục II Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT; vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP; không thực hiện việc báo cáo bằng văn bản với chủ đầu tư về việc thay đổi về định mức kinh tế kỹ thuật-dự toán đã được phê duyệt (tăng/giảm về khối lượng dự toán) được quy định tại Điểm 6.5 Khoản 6 Mục I Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT.

 

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thống nhất: Thực hiện không đầy đủ các hạng mục, mức kiểm tra theo quy định tại Điểm 5.3 Khoản 5 Mục II và Phụ lục 1 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT; vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP; không cung cấp được hồ sơ nguồn cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ khi đưa vào sử dụng để thực hiện đo đạc công trình, vi phạm Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP.

 

Công ty cổ phần Trắc địa Tài nguyên và Môi trường Phương Hà: Đã có sự thay đổi người chịu trách nhiệm trước pháp luật, thay đổi kỹ sư trưởng, thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng chưa báo cáo với cơ quan cấp phép và cơ quan quản lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT; vi phạm quy định về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP.

 

Đoàn Quy hoạch Nông lâm nghiệp Thanh Hoá Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa: Đã thay đổi tên nhưng không báo cáo cơ quan cấp phép, vi phạm quy định về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 Chương III Nghị định số 173/2013/NĐ-CP; đã có sự thay đổi người chịu trách nhiệm trước pháp luật, thay đổi kỹ thuật trưởng nhưng chưa báo cáo với cơ quan cấp phép và cơ quan quản lý được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Chương I Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT; vi phạm quy định về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định tại Điếm a Khoản 1 Điều 10 Chương III Nghị định số 173/2013/NĐ-CP.

CTTĐT