Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2016 của địa phương về Bộ trước ngày 28/4/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.